DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,l’informem:

 • Fusteria 1890, SL – (d’ara endavant, LA FUSTERIA) és una empresa dedicada a la fabricació, venda i serveis de fusteria, així com de continguts disseny relacionats amb el món de la construcció i industrial.
 • LA FUSTERIA – es troba al corrent de les seves obligacions fiscals, tributàries i segons el marc de la seguretat social, amb CIF B66214842
 • LA FUSTERIA amb CIF B66214842, és una societat limitada domiciliada a l’efecte de la present informació al C/ Caseta d’en Camp, 15-21 (Carrer C1-Nau3), del Pol. Ind. Berenguer, a 08650 Sallent (Barcelona) i és en l’actualitat l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del lloc web www.lafusteria.com
 • Email de contacte: info@lafusteria.com

 

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

 

ÚS DEL PORTAL

La Fusteria proporciona l’accés a productes dissenyats i fabricats en base fusta (mobiliari i elements constructius i decoratius), informació i continguts (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a LA FUSTERIA, o a tercers als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LA FUSTERIA ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de LA FUSTERIA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 1. Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de LA FUSTERIA per si mateixa, o com a cessionària, i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.
 2. L’usuari té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d’explotació dels elements referits en l’apartat anterior sense autorització expressa de LA FUSTERIA.
 3. L’usuari s’abstindrà d’emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o mal o inutilització del lloc web i/o els seus continguts.
 4. LA FUSTERIA no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d’aquesta pàgina Web, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. L’ús dels continguts que pugui fer l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. LA FUSTERIA s’exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l’ús d’enllaços (links), directoris i eines de cerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. LA FUSTERIA es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol usos il·lícits per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

LA FUSTERIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

MODIFICACIONS

LA FUSTERIA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

ENLLAÇOS

En el cas que el nom del domini es disposessin enllaços o enllaços cap a  altres llocs d’Internet, LA FUSTERIA no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LA FUSTERIA assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

 

 

DRET D’EXCLUSIÓ

LA FUSTERIA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

LA FUSTERIA perseguirà l’incompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

LA FUSTERIA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

 LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre LA FUSTERIA i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals espanyols.

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.